Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Plan pracy

Plan pracy

Obszar działań

  • organizacja i prowadzenie biblioteki.

Cele:
- efektywna organizacja pracy w bibliotece,
- doskonalenie pracy prowadzące do realizacji potrzeb użytkowników.

Zadania: 
- prace techniczne,
- statystyka, sprawozdania,
- gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, selekcja księgozbioru oraz tworzenie baz danych.

Sposoby realizacji (środki, metody, formy):
- organizacja stanowiska pracy,
- aktualizacja spisu lektur,
 akualizacja list i kartotek czytelników,
- prowadzenie kart czytelniczych,
- prowadzenie rejestru wypożyczeń, 
- zaopatrzenie w materiały i druki biblioteczne,
- dbałość o ład i estetykę biblioteki.
- opracowanie planu pracy,
- uzgodnienie z dyrekcją i księgowością budżetu biblioteki na dany rok szkolny 
- prowadzenie ewidencji i statystyki wypożyczeń indywidualnych, zespołowych, dziennych, miesięcznych, półrocznych, rocznych,
- sporządzenie wykazu czytelnictwa w szkole,
- sporządzenie sprawozdań w dzienniku, 
- sporządzanie sprawozdań opisowych z działalności biblioteki wg zapotrzebowania.

- gromadzenie zbiorów drogą kupna, darowizny i in.
- opracowanie formalne, rzeczowe, techniczne nabytków,
- prowadzenie dokumentacji pracy: rejestru dowodów wpływów, dowodu ubytków, ksiąg inwentarzowych,
- prowadzenie dziennika biblioteki.- pomiar indywidualny aktywności cztelniczej.

Obszar działań:
- działalność informacyjna i dydaktyczno-wychowawcza.

Cele:
- przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej oraz wspomaganie programów nauczania i wychowania oraz edukację kulturalną.

Zadania:
- tworzenie przyjaznej atmosfery do zdobywania informacji oraz rozwijania zainteresowań.

Sposoby realizacji (środki, metody, formy):
- wypożyczanie z wolnym dostępem do półek,
- kącik dla potrzebujących skorzystać z informacji,
Rozbudowa:
- księgozbioru podręcznego (uaktualnianie wydawnictw informacyjnych),
- lektur szkolnych,
- prowadzenie działalności informacyjnej,
- pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych, bibliotecznych (pasowanie na czytelnika), konkursów oraz włączanie się do współpracy z nauczycielami.
Praca pedagogiczna z czytelnikami:
- biblioteczne lekcje tematyczne,
- informowanie nauczycieli polonistów i wychowawców o czytelnictwie uczniów,
- organizowanie wycieczek do bibliotek publicznych.


Rozpoznawanie zainteresowań użytkowników:

- objęcie szczególną opieką najmłodszych czytelników,
- przygotowanie do korzystania z bibliotek publicznych uczniów klas VI i uczniów klas gimnazjalnych.
Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykorzystania informacji z różnych źródeł poprzez:
- udzielanie porad bibliotecznych i bibliograficznych,
- prowadzenie zajęć z zakresu korzystania ze zbiorów warsztatu informacyjnego biblioteki (encyklopedie, słowniki, poradniki),
- włączanie uczniów do prac na rzecz biblioteki (Aktyw biblioteczny).


CZĘŚĆ III


Obszar działań:
- współpraca ze środowiskiem.


Cele:
- wypracowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej na potrzeby uczniów i nauczycieli oraz uczestniczenie w życiu szkoły.

Zadania:
- współpraca ze szkołą,
- współpraca poza szkołą.


Sposoby realizacji (środki, metody, formy):
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogami, nauczycielami przedmiotów,
- współpraca z Dyrekcją i działem księgowości w zakresie organizacji pracy i budżetu biblioteki,
- współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Świebodzicach (wycieczki i lekcje biblioteczne).

Data dodania: 2018-09-23 05:01:30
Data edycji: 2019-03-08 11:08:32
Ilość wyświetleń: 956

Doradztwo

Wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu to ważna decyzja. Kliknij i poznaj możliwości rozwoju.
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

“Per aspera ad astra

Przez ciernie do gwiazd”

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej